Nacházíte se: vertikální zpracování

PROČ UVAŽOVAT O VERTIKÁLNÍM ZPRACOVÁNÍ PŮDY?
 

Konvenční stroje s horizontálním zpracováním mohou vytvářet změny ve zhutnění jednotlivých vrstev půdy, mj. v závislosti na hloubce zpracování. Tyto zhutnělé vrstvy mohou způsobit problémy pro růst rostlin, vodní i vzdušný režim v půdě. Kořeny rostlin v horní kypré vrstvě se při kontaktu se zhutnělou vrstvou půdy, vytvořenou konvenční technologií, snadno odbočí do strany. Tímto bočním růstem může být omezen jejich přístup k živinám a vláze, což má za následek, že rostliny jsou méně odolné vůči suchu a jiným stresům. Konečným důsledkem horizontálního růstu kořenů je snížení výnosového potenciálu. Pro půdu může mít zhutnění několik negativních důsledků. Když prší, pak obdělaná půda na povrchu začne pohlcovat srážky, ale po nějakém čase zhutnělá vrstva jako bariéra omezí další vsakování. Horizontálně zpracovaná půda tak rychle dosáhne bodu nasycení vodou. Zhutněné vrstvy zabrání infiltraci vody a srážky zůstanou na povrchu. Pole bude nepřístupné, dokud slunce a vítr povrch nevysuší. Pozemky nedokáží infiltrovat vláhu, která by měla být přístupná rostlinám po dobu vegetace. Je-li pozemek na svahu, výrazně se zvyšuje potenciál vzniku eroze. Taková půda bude „agresivnější“ mimo jiné díky tomu, že srážková voda dodává půdě pohybovou energii, a to potom vede k těžké erozi, což způsobuje dlouhodobé problémy pro životní prostředí. Jakékoli hnojivo, které bylo zapraveno do půdy, eroduje spolu s půdou a společně znečišťují nejen vodní toky a komunikace. Vertikální zpracování půdy vytváří homogenní půdní profil, který podporuje maximální rozvoj kořenů. Takový půdní profil bez zhutnění umožňuje hlubší proniknutí kořenů do půdy, a zároveň absorpci dešťových srážek. Rostliny pěstované systémem vertikálního zpracování půdy jsou odolnější proti suchu, využívají více živin v půdním profilu, a mají větší odolnost díky zdravějším stonkům a silnějším kořenovým systémům. Výsledkem je vyšší výnos a kvalita.

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY HORIZONTÁLNÍHO A VERTIKÁLNÍHO ZPŮSOBU OBDĚLÁVÁNÍ PŮDY:

 Popis obr: Orba ve vlhkých podmínkách může vést k vytvoření zhutnění. Protože, profil po orbě bývá kyprý, může trvat značnou dobu, než se problém půdní struktury projeví. Zpravidla k tomu dojde v průběhu růstu následných plodin.
 

Popis obr: Great Plains nedoporučuje při zpracování půdy obracet celý půdní profil, tedy míchat vrchní vrstvu půdy s tou spodní, méně úrodnou. Na obrázku jsou pod kvetoucí řepkou nezetlelé rostlinné zbytky předplodiny, původně zaklopené pluhem.

Popis obr: Srovnání horizontální a vertikální technologie, kde část pozemku byla kvalitně zorána pluhem. Díky značné vlhkosti a druhu půdy vznikaly „lavice“ a v brázdě zhutnění (prokluz 30 – 35%). Druhá část pozemku zpracována kombinovaným strojem SIMBA SL, kdy kukuřičné zbytky nařezaly a promíchaly dvě talířové sekce, slupice s negativním úhlem zpracovaly a ozdravily profil do hloubky a DD pěch zkonsolidoval a urovnal pole pro následné setí.

Popis obr: Schematické znázornění vertikálního zpracování – talíře rozřežou a promíchají rostlinné zbytky do vrchní vrstvy půdy, slupice ozdraví půdní profil bez vynášení hrud, kamenů, rostlinných zbytků a neúrodné půdy, DD pěch po zpracování celý profil zkonsoliduje. Hloubka zpracování jednotlivých pracovních těles je regulovatelná s ohledem na lokální podmínky každého pole.

SYNERGIE RŮZNÝCH PRACOVNÍCH TĚLES JE CESTA K ÚSPĚCHU

Všechny stroje od Great Plains, které jsou určené pro vertikální zpracování půdy, mohou pracovat i v mělkých hloubkách. Ale zejména práce v celém půdním profilu dokladuje příslušnost ke značce a ztělesňuje dlouholeté zkušenosti, které konstruktéři Great Plains z obou stran Atlantiku mají. Přičemž využívání těchto technologií není pouze pro „vyvolené“ velké farmy. Great Plains disponuje velmi širokou a ojedinělou nabídkou pěti různých modelových řad s pracovními záběry od 2,5 až do 7m, vždy s možností finální volby osazení pracovních těles, podle lokálních podmínek farmy. Řešení máme tedy pro každého. Velká část českých zemědělců již dnes reálně spoří čas, udržuje zdravý půdní profil, zabraňuje ztrátám cenné vláhy a ztrátám CO2 . To vše dokazuje fakt, že každý třetí stroj využívající výhod talířů i radliček pod jedním rámem (za rok 2010 a 2011), nosí v Čechách jméno Great Plains (nebo dříve SIMBA).

Popis obr: Vertikální zpracování mohou využívat i menší farmáři, kdy agregací SIMBA X-Press a ST BAR získají kombinovanou soupravu pro zpracování celého půdního profilu. Pracovní záběry 2,5 – 4m. Oba stroje, talířový podmítač i podrývací sekci lze využívat i zvlášť.

Popis obr: Kombinovaný stroj Great Plains, konkrétně model SIMBA DTX je určen pro práci v hloubkách 25 – 40cm. Jde o jedinečnou kombinaci nastavitelných talířů a podrývacích slupic Pro-Lift. Výsledný efekt konsolidací dotváří DD pěch. Na obrázku je SIMBA DTX osazena výsevní jednotkou pro setí řepky.

Popis obr: Great Plains Turbo-Chisel 2,7 – 4,9m je vpředu osazen koltry, díky nímž umí pracovat i ve velmi vlhkých podmínkách s velkým množstvím rostlinných zbytků. Následují dvě řady pružinově jištěných slupic a nožový válec pro urovnání pole. Na přání lze Turbo-Chisel osadit závěsem pro tažení dalšího nářadí, válce nebo pěchu.

Popis obr: Loňskou novinkou byla SIMBA SLD 4,2 – 6m. SLD se jeví jako starší bratr modelu DTX. Farmáři oceňují úchvatnou robustnost stroje, nastavitelný úhel talířů a perfektní práci podrývacích slupic.

Popis obr: Modelová řada SIMBA SL 400 – 700 je u nás velmi oblíbená. Synergie nastavitelných úhlů talířů, negativních slupic a DD pěchu přivedla vertikální zpracování do praxe. Standardní výbavou je závěs pro tažení dalšího nářadí, válce nebo pěchu. SIMBA SL je nejprodávanější model pro zpracování celého půdního profilu.

BEZ ZDRAVÉ PŮDNÍ STRUKTURY NELZE MAXIMALIZOVAT VÝNOSOVÝ POTENCÁL

Důvodů zhoršující se půdní struktury na mnoha farmách po celé Evropě je mnoho. Úspěšné a efektivní pěstování plodin lze do budoucna očekávat pouze na půdách, které budou v dobré kondici. Dlouhodobě je například vysledováno snížení výnosu pěstovaných plodin, na plochách s výskytem zhutnění, až o 50%. Půdní struktura má významný vliv také na snížení vlivu erozí a zlepšení celkové kondice půdy. Zdravá půdní struktura je základním předpokladem splnění podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Uživatelé strojů Great Plains mají nově možnost získat zkušenosti farmářů z různých částí světa a také si mohou doplnit znalosti o nové poznatky výzkumu. Cílem je, aby každý uživatel strojů Great Plains dokázal z větší části diagnostikovat problémy své půdy a mohl dle zjištěných informací volit nápravná řešení. To vše je možné získat ze vzdělávacího projektu SOIL ACADEMY.

 

 

 
 

CASE IH